Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του τμήματος είναι:

Συνέλευση : Αποτελείται από: (1) όλους τους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος, (2) εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών, (3) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, (4) εκπροσώπους του ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) και (5) εκπροσώπους του ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών, του ΕΤΕΠ και του ΕΔΙΠ, ορίζονται κάθε χρόνο από το σύλλογό τους.

Πρόεδρος : είναι Καθηγητής του τμήματος με 2-ετή θητεία και ορίζεται με διαδικασία εκλογής.

Πρόεδρος: Ευστράτιος Γαλλόπουλος

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.