Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση και στις Γ. Συνελεύσεις των Τομέων του ΤΜΗΥΠ

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 
Προς:
Τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής
 α: προπτυχιακούς,
 β: μεταπτυχιακούς,
 γ: Υποψήφιους Διδάκτορες
                                                                                         του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ :  «Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος και στην Γενική Συνέλευση των τριών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής »

Σχετ.: α) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. β΄, 21 παρ. 1,  και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114), β) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)», γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ. Β)  όπως  τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ. Β) Υπουργικής Απόφασης και ισχύουν  

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ως άνω γ) σχετικές διατάξεις, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση καθώς και στην Γενική Συνέλευση των τριών (3) Τομέων του Τμήματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

 Ειδικότερα, στη Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι των φοιτητών, ήτοι σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης και στην Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος, δύο (2) εκπρόσωποι σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τομέα του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία (από 1.12.2018 έως 30.11.2019) από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος ή του προσωπικού του αντίστοιχου Τομέα, που θα συμμετέχουν στην Συνέλευση του Τμήματος ή στην Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα του Τμήματος, όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 1.12.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν και για τη Γενική Συνέλευση του κάθε Τομέα, είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

 Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

 Η Συνέλευση του Τμήματος και η Γενική Συνέλευση των τριών Τομέων του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.  

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως υποδείξετε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους εκπροσώπους σας στην Συνέλευση του Τμήματος και στην Γενική Συνέλευση των τριών (3) Τομέων  με ετήσια θητεία από 1.12.2018 έως 30.11.2019.

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

Ευστράτιος Γαλλόπουλος

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.