Ανάρτηση των οριστικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2018

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Σας γνωρίζουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που βρίσκεται στον που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Α’ της Πανεπιστημιούπολης, αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα οι οριστικοί πίνακες ( https://www.upatras.gr/el/node/6255 )  των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων στο κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα είτε ως μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ/Β/684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει. Αντίγραφα των πινάκων επισυνάπτονται στην παρούσα προς ενημέρωση όλων των υπηρεσιακών μονάδων των υπαλλήλων που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα εκλογέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών αυτών μονάδων να προβούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης διαδικασία, στην τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων στην υπηρεσία τους αμέσως μετά την παραλαβή αυτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος και κάθε συνδυασμός υποψηφίων έχουν το δικαίωμα να διορίσουν από ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή τους στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου ή του εκπροσώπου του συνδυασμού, που υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή. Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής (άρθρο 6 παρ. 1 της απόφασης).

2) Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπροσώπων των μεμονωμένων υποψηφίων ή των συνδυασμών υποψηφίων πρέπει να είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών (άρθρο 6 παρ. 2 της απόφασης).

3) Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή, όταν αυτοί λείπουν, οι αναπληρωτές τους έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα της ψηφοφορίας, να διατυπώνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες (άρθρο 6 παρ. 3 της απόφασης).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.