Στη Συνέλευση αριθμ. 10/2-2-2021, συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης το ζήτημα του Νομοσχεδίου για τα Α.Ε.Ι. Μετά από εκτενή ανταλλαγή απόψεων, εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των παρόντων το εξής ψήφισμα:

«Το Τμήμα διαφωνεί με τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, συμφωνώντας με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου. Το θέμα της ασφάλειας των ιδρυμάτων είναι εσωτερικό τους θέμα που μπορούν να το λύσουν μόνα τους, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε ιδρύματος. Τα υπόλοιπα θέματα του νομοσχεδίου πρέπει να συζητηθούν οργανωμένα από τους πανεπιστημιακούς φορείς και την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας. Επίσης, το Τμήμα συμφωνεί με την απόφαση της Συγκλήτου για την απόσυρση της διάταξης για τη δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων Κολεγίων στα επιμελητήρια και μάλιστα χωρίς εξετάσεις». 

Από τη Γραμματεία