Ερευνητική Μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, Επιστήμης Δεδομένων και Αλγορίθμων «Αρχιμήδης»: Πρόσκληση για Συνεργαζόμενους Ερευνητές

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

Η Ερευνητική Μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, Επιστήμης Δεδομένων και Αλγορίθμων «Αρχιμήδης» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2022 και λειτουργεί ως Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Η μονάδα θα εξυπηρετεί τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα και θα συνδέεται με ελληνικά, αλλά και ξένα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Κύρια αποστολή του θα είναι η χρηματοδότηση επισκεπτών ερευνητών (μελών ΔΕΠ και ερευνητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό) καθώς και υποψηφίων διδακτόρων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των Αλγορίθμων.

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του η «Αρχιμήδης» δεν θα προσλάβει μόνιμους ερευνητές. Θα συνεργαστεί αποκλειστικά με εξωτερικούς, συνεργαζόμενους ερευνητές. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε εδώ την πρώτη πρόσκληση για Συνεργαζόμενους Ερευνητές. Λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο συνημμένο.

Παρακαλώ μην διστάσετε να προωθήσετε το μήνυμα αυτό σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Τίμος Σελλής                                                 Χρίστος Παπαδημητρίου                           Κωνσταντίνος Δασκαλάκης
Υπεύθυνος Μονάδας «Αρχιμήδης»         Κύριος Ερευνητής, «Αρχιμήδης»              Κύριος Ερευνητής, «Αρχιμήδης»

=========================================================================================================

The “Archimedes” Center for Research in Artificial Intelligence, Data Science and Algorithms was founded in January 2022 and operates as a Research Unit of the Athena Research Center.  “Archimedes” will serve both basic and applied research and will be connected with Greek, but also foreign University institutes and research centers. Its main mission will be the funding of visiting researchers (faculty members and researchers in Greece and abroad) as well as PhD candidates in the areas of Artificial Intelligence, Data Science and Algorithms.

In the first years of its operation, "Archimedes" will not hire permanent researchers. It will collaborate exclusively with external, collaborating researchers. We are pleased to announce here the first call for Collaborating Researchers. Details can be found in the attachment.

 

Please feel free to forward this email to other interested colleagues.

Timos Sellis                                     Christos Papadimitriou                              Constantinos Daskalakis

Archimedes Coordinator             Principal Scientist, Archimedes                Principal Scientist, Archimedes

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.