Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ακαδ. έτους 2024-2025

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση με την εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου 2024, στο σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Επιπλέον, στην αίτηση οι υποψήφιοι χρειάζεται να επισυνάψουν:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου* και
  2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Αναλυτική Βαθμολογία

* Σύμφωνα με το άρθρ. 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α’/26.03.2014) καταργείται εφεξής η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων. Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποία χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΙΜηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.