Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Π. Καπερώνη

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00, ο μεταπτυχιακός φοιτητής Παναγιώτης Καπερώνης  θα παρουσιάσει τη Διπλωματική Εργασία του στα πλαίσια του

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Messenger σε Java για επικοινωνία Server και Client».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Π200 των ΠΡΟΚΑΤ του ΤΜΗΥΠ.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από τους:

  1. Καθηγητή Σπύρο Σιούτα
  2. Καθηγητή Γεώργιο Παυλίδη
  3. Ομότιμο Καθηγητή Αθανάσιο Τσακαλίδη

Περίληψη: Η μεταπτυχιακή εργασία δομείται σε εφτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις τεχνικές μετάδοσης πληροφορίας και παρατίθενται οι βασικές τεχνικές μετάδοσης unicast και broadcast.

Επίσης εξηγούνται οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα sockets και τα βασικά είδη τους (TCP και UDP). Επίσης παρουσιάζεται ο δικτυακός προγραμματισμός μέσω της Java και

δίνονται παραδείγματα δημιουργίας sockets στη γλώσσα αυτή. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των νημάτων και εξηγούνται με παραδείγματα το πως αυτά χρησιμοποιούνται στη Java.

Επίσης περιγράφονται οι βασικές συναρτήσεις διαχείρισης νημάτων στη γλώσσα αυτή. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές διαχειριστές διάταξης αντικειμένων της Java και αναλύονται με παραδείγματα

οι βασικοί τύποι γραφικών αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την κατασκευή του συστήματος messenger. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστημα messenger.

Αναλύονται διεξοδικά όλα τα τμήματα κώδικα και εξηγείται αναλυτικά η λειτουργία τους. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα screenshots της εκτέλεσης του κώδικα όλων των λειτουργιών,

ώστε να είναι σαφής και παραστατικός ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος που υλοποιήθηκε. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την κατασκευή του συστήματος

messenger και μελετώνται μελλοντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις του.

 

 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.