Πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

.......................................................................................................................................................................................

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τοπολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι με Εφαρμογές στην Οικονομική Θεωρία και την Επιστήμη των Υπολογιστών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1026/17-9-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω9ΞΡ469Β7Θ-ΘΩΗ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7950

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η   25  /   11  / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610-996941/996939

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.