Πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1202/18-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ:604Ω469Β7Θ-ΟΦ7   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8486

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η   26  /  12  / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610-996941/996939

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.