Πλήρωση θέσης Καθηγητή Α' βαθμίδας στο Τμήμα

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει,                                                                                                                            

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: .............................Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΒΠΠ469Β7Θ-Λ3Β   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10149

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η  12 /4/ 2019
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.