Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Προς τους Προέδρους των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής:

1.  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ. Γεώργιο Πανέτσο, Καθηγητή

2.  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών κ. Σταύρο Κουμπιά, Καθηγητή

3.  Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κ. Ιωάννη Γαροφαλάκη, Καθηγητή

4.  Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών κ. Σπήλιο Φασόη, Καθηγητή

5.  Πολιτικών Μηχανικών κ. Αθανάσιο Δήμα, Καθηγητή

6.  Χημικών Μηχανικών κ. Δημήτριο Ματαρά, Καθηγητή

 

ΚΟΙΝ: Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων(με την παράκληση για άμεση προώθηση της παρούσας προκήρυξης σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο των Τμημάτων)

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.   την υπ’ αριθ. 611/26019/29-10-2015 διαπιστωτική πράξη περί εκλογής του Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

2.   την υπ’ αριθ. 625/26029/29-10-2015 διαπιστωτική πράξη περί εκλογής του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

3.   την υπ’ αριθ. 618/26023/29-10-2015 διαπιστωτική πράξη περί εκλογής του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής,

4.   την υπ’ αριθ. 585/23041/1-8-2017 απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ συν 122/31.7.2017)περί ορισμού του κ. Σπήλιου Φασόη, αρχαιότερου καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών για το διάστημα από 1/9/2017 ως 30/11/2017, λόγω παραίτησης του υπηρετούντος Προέδρου,

5.   την υπ’ αριθ. 627/26026/29-10-2015 διαπιστωτική πράξη περί εκλογής του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,

6.   την υπ’ αριθ. 626/26024/29-10-2015 διαπιστωτική πράξη περί εκλογής του Προέδρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,

7.   τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4473/2017(ΦΕΚ Α΄78)

8.   τις διατάξεις των άρθρων 23 και 84 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τευχ Α΄)

9.   την υπ αρ.144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Θ με θέμα:

«Ζητήματα        οργάνων       διοίκησης           των       Α.Ε.Ι.,             μετά      τη      δημοσίευση         του       ν. 4485/2017(Α΄ 114)»

 

Αποφασίζει

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών, η θητεία των οποίων έληγε στις 31/8/2017 και παρατάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78) έως την 30.11.2017.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 19/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 9:00 ως 13:00 και τόπος εκλογών, οι αίθουσες συνεδριάσεων των οικείων Τμημάτων.

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 20/10/2017 ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών, ήτοι από 1/12/2017 έως 30/11/2019. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους ή Αναπληρωτές Προέδρους, δίπλα από το όνομά τους.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους.

 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (κτίριο Βιβλιοθήκης, βόρεια πλευρά, 3ος όροφος, τηλ: 2610969684, αρμοδία κ. Γ. Δημοπούλου) έως την 6/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.