Πρόθεση πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποψηφίων για το ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  («Ο.Σ.Υ.Λ.»)

ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Ολοκληρωμένα Συστήµατα Υλικού και Λογισμικού» («Ο.Σ.Υ.Λ.»). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αποφασίστηκε η προκήρυξη είκοσι πέντε (25) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Tο Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η διάρκεια των σπουδών είναι από 1,5 έως 3 έτη.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» αφορά κυρίως ενσωματωμένα συστήματα, όπως Ηλεκτρονικά συστήματα βασισμένα σε µPs, DSPs, ASICs, ASIPs, συστήματα σε chip, επαναδιατασσόµενες αρχιτεκτονικές και το λογισμικό τους (λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, εφαρμογές, τεχνολογία λογισμικού) για τις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία. Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» εμβαθύνει στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων, περιλαμβάνοντας θέματα ασφάλειας, χαμηλής κατανάλωσης, αξιοπιστίας και κάθε είδους βελτιστοποίησης με βιομηχανικό ενδιαφέρον. Καλλιεργείται η στενή συνεργασία με τη βιομηχανία.

Στο  Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής απόφοιτοι των Τμημάτων: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και οι συστατικές επιστολές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει το επόμενο διάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως 14 Σεπτεμβρίου 2018, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ΜΟΝΟ με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018.

  1. Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την Αίτηση συνημμένη στο πεδίο  «Απαραίτητα

Δικαιολογητικά», ή αναρτημένη στην ιστοσελίδα:http://www.ics.ece.upatras.gr/OSYL/images/Documents/application_form_osyl_2018_2019.docx

2.  Aντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων ή πιστοποιητικά σπουδών (για τους διπλωματούχους/πτυχιούχους).

3.  Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

4.  Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

5.  Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την

 ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα.

        6.  Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

        7.  Τουλάχιστον (2) συστατικές επιστολές.

        8.  Φωτοτυπία ταυτότητας.

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@ceid.upatras.gr. Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη OSYL.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Βασίλη Παλιουρά,  Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Τηλ. : 2610-996446

e-mail :

β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl.

γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

του Πανεπιστημίου Πατρών,

Τηλ.: 2610-996940,996945,  FAX: 2610-993469, 

https://www.ceid.upatras.gr/ 

 

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

Βασίλης Παλιουράς,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.