Υπόδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του ΤΜΗΥΠ με θητεία από 1-12-2018 έως 30-11-2019

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1δ,  του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017τ. Α΄)

β) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)»

γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ. Β)  όπως  τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ. Β) Υπουργικής Απόφασης και ισχύουν   

Αποφασίζει

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού και αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με μονοετή θητεία για το διάστημα από 1-12-2018 έως 30-11-2019 και δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

            Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα από 09:00 έως 12:00 στο γραφείο του Προέδρου (1ος όροφος κτηρίου ΤΜΗΥΠ). Σε περίπτωση που κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η επαναληπτική ψηφοφορία ή η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων θα γίνει την ίδια μέρα από ώρα 13:00 μέχρι 13:30, στον ίδιο χώρο.

  Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών είναι η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΕΔΙΠ, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου.

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των μελών ΕΔΙΠ.  

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στην Γραμματεία του Τμήματος,  προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να υποβληθούν στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.