Υποτροφίες Δωδεκανήσου

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΡΟΔΟΣ –Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Τηλ. 2241044645, 44643

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Δωδεκανησιακό ΄Ίδρυμα Υποτροφιών ύστερα από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αριθ.πρωτ.1270/10-01-2019, προκηρύσσει για το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τις παρακάτω υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση τίτλου σε  επίπεδο master  με τους εξής όρους:

1. Προκηρύσσονται τρείς (3) τουλάχιστον υποτροφίες, σε επίπεδο master που μπορούν να φθάσουν μέχρι δέκα (10) εφόσον εξασφαλισθούν οι αναγκαίες ενισχύσεις ή χορηγίες.

2.  Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψήφιους που επιλέγουν ως θέμα της διπλωματικής τους εργασίας να είναι δωδεκανησιακού περιεχομένου. Κατ΄ εξαίρεση και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες υποτροφίες μπορούν να χορηγηθούν και σε υποψηφίους οι οποίοι δήλωσαν ότι το θέμα τους θα είναι δωδεκανησιακό και τελικά δεν μπόρεσαν να το εξασφαλίσουν, με την προϋπόθεση ότι το θέμα τους παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Δωδεκανήσου και να είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτής.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τίτλο σπουδών ( πτυχίο ) και βαθμό τουλάχιστον ¨λίαν καλώς¨ ) (6,5).

5. Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων να δικαιολογεί την ενίσχυση τους από το ίδρυμα.

6. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης που στηρίζεται σε οικονομικά, βαθμολογικά, θεματολογικά, γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης, που μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το έντυπο – δήλωση της αίτησης από τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

7. Αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά γίνονται δεκτές μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019 στα Γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου – Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου, πίσω από το Δημαρχείο Ρόδου (στα οποία στεγάζεται το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών) τηλ. επικοιν. 2241044645, 44643.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.