Υποτροφίες ΙΚΥ ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

Εικόνα varvarigou
Κατηγορία: 

Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ σχετικά με τον "Καθορισμό των όρων και της διαδικασίας χορή γησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας με τίτλο «Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-Ε.ΥΔ.Α.Π. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας» κατ’ εφαρμογή της από 27-05-2022 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.)".

Σύμφωνα με το εν λόγω ΦΕΚ "Το Ι.Κ.Υ. θα υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.-Ε.ΥΔ.Α.Π.» για τη χορήγηση υποτροφιών μικτού ποσού χιλίων ευρώ (€1.000) μηνιαίως σε υποψή φιους διδάκτορες ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που εκπονούν τη διατριβή τους στα εξής αντικείμενα, τα οποία εντάσσονται στους επιστημονικούς τομείς, κλάδους και εξειδικεύσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης (εφεξής «Πρόγραμμα»)".

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.