Δημοσίευση για την πλήρωση θέσεων καθηγητών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Εικόνα secretary

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 573/6-5-2014 τ.Γ’      ΑΔΑ: ΒΙΦΥ469Β7Θ-6Λ4

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η  9 -7-2014.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.