Προκήρυξη θέσης τεχνικού υπολογιστών

Εικόνα secretary

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο πλαίσιο των έργων «Ανασυνθέτοντας τη δυναμική των πρωτοβυζαντινών oικισμών της Κρήτης: παλαιά προβλήματα - νέες ερμηνείες μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης (DynByzCrete)» και «Ιστορία της Πρώιμης Νεώτερης Οθωμανικής Πολιτικής Σκέψης: 15ος-αρχές 19ου αιώνα (OTTPOL)» που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»  και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης έργου.

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο και στη διεύθυνση

http://www.ims.forth.gr/index_main.php?l=g&c=17&i=186

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.