Ένταξη των υποψηφίων διδακτόρων του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος στα λοιπά Τμήματα του Ιδρύματος

Εικόνα secretary

Υπόψη των Υποψηφίων Διδακτόρων του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος: Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα σχετικά για ενημέρωσή σας.

~~  ΠΑΤΡΑ, 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι εκπονούσαν διδακτορική διατριβή στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο καταργήθηκε με το υπ’ αριθ. 97/2013 Π.Δ (ΦΕΚ 134 Α’), ότι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη διατριβή τους με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή.
Η ένταξη των υποψηφίων διδακτόρων του καταργούμενου Τμήματος στα λοιπά Τμήματα του Ιδρύματος, διενεργείται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής  σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, εδ. η, του άρθρου 1 του ανωτέρω Π.Δ/τος.
Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων εκδίδεται Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής, το συντομότερο δυνατό.
Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.