ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στο αντικείμενο «Ολοκληρωμένα Συστήµατα Υλικού και Λογισµικού»

Εικόνα secretary

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  («Ο.Σ.Υ.Λ.»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  Τα Τµήµατα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο

«Ολοκληρωμένα Συστήµατα Υλικού και Λογισµικού» («Ο.Σ.Υ.Λ.»). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αποφάσισαν την προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την αναμόρφωση της λειτουργίας του.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» απονέµει Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η διάρ­κεια των σπουδών είναι από 1,5 έως 3 έτη.

Η έναρξη των µαθηµάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2014.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

  Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» αφορά κυρίως   ενσωµατωµένα   συστήµατα,   όπως,   Hλεκτρονικά συστήµατα (µPs, DSPs, ASICs, ASIPs, συστήµατα σε chip, επαναδιατασσόµενες αρχιτεκτονικές) και το λογισµικό τους (π.χ. λειτουργικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου, εφαρµογές, τεχνολογία λογισµικού), για τις τηλεπικοινωνίες και τη βιοµηχανία.

Στο  Δ.Π.Μ.Σ. –  «Ο.Σ.Υ.Λ.» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία

επιλογής απόφοιτοι των Τµηµάτων:

   Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Υπολογιστών

   Φυσικής και

   Πληροφορικής

των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι άλλων αντίστοιχων Τµηµάτων ομοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωµα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.., καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι.

  Για την επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη η γενική βαθµολογία, η επίδοση στη διπλωµατική εργασία, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν υπάρχουσα  ερευνητική δραστηριότητα και η επαγγελµατική εµπειρία και οι συστατικές επιστολές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά µέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2014, στη Γραμματεία του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2014, αρκεί να καταθέσουν µε την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ότι έχουν περατώσει τις  σπουδές   τους

1.   Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία.   Η αίτηση και ο κατάλογος των απαιτούμενων   δικαιολογητικών   µπορεί   να   βρεθούν   και   στη   σελίδα   του   διαδικτύου http://www.upatras.gr/hw-sw. 

2.   Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.

3.   Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι   προέρχονται από Πανεπιστήµια του Εξωτερικού).

4.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας, βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελµατική δραστηριότητα .

6.  Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

7.  Δύο (2) συστατικές επιστολές.

        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) από τους:

κ. Ο. Κουφοπαύλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

τηλ. : 2610-996444  και FAX : 2610-994798,

e-mail : odysseas@ece.upatras.gr

κ. Δ. Νικολό,  Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών,

Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

τηλ. : 2610-996929  και FAX : 2610-991909,

e-mail : nikolosd@ceid.upatras.gr

β) στη σελίδα του διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει συνεχής πληροφόρηση:

http://www.upatras.gr/hw-sw.

γ) στη Γραµµατεία του Τµήµατος  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

Του Πανεπιστηµίου Πατρών,

Τηλ.: 2610-996940, FAX: 2610-993469, 

http   www . ceid . upatras . gr

Πάτρα, 1/7/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.