Εγγραφές μετεγγραφέντων φοιτητών

Εικόνα secretary

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενέκρινε σήμερα 15-4-2014 τον πίνακα επιτυχόντων μεταφοράς θέσης 2014. Κατόπιν τούτου καλούνται και οι 23 αιτούντες όπως προσέλθουν από την Παρασκευή του Πάσχα 25-4-2014 ώρες 10:00-13:00 στη Γραμματεία για εγγραφή προσκομίζοντας 2 πρόσφατες φωτογραφίες, φωτοτυπία (και των 2 όψεων) της αστυνομικής τους ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση του αριθμού πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης ή, εάν υπάρχει, την βεβαίωση διαγραφής τους. Επιπλέον οι επιτυχόντες μη εγγραφέντες στο Τμήμα εισαγωγής θα προσκομίσουν τη βεβαίωση πρόσβασης από το Λύκειό τους. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.