Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"

Πάτρα 2/2/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 63/2479 ΠΡΟΣ: τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (Τακτικά & Αναπληρωματικά) ΘΕΜΑ: Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Κοιν.: 1) Υποψήφιο κ. Ευάγγελο Στεφανόπουλο, Επίκ. Καθηγητή του Παν/μίου Αγαίου 2) Υπεύθυνο αίθουσας τηλεδιάσκεψης Π.Π. Σχετ.: 1) Η υπ’ αριθμ. 90/14-1-2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π του Παν/μίου Πατρών 2) Το υπ’ αριθμ. 50/1882/26-1-2016 εγκριτικό έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής 3) Κωδ. θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: 642105 Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών καλούνται τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του τότε υπηρετούντος Αναπλ. Καθηγητή κ. Χρήστου Ντούσκου, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και τη Μηχανική» του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στην πρώτη τους συνεδρίαση. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στην πιστοποιημένη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Κέντρου Δικτύων του Παν/μίου Πατρών (κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 3ος όροφος, παραπλεύρως Γραμματείας Κοσμητειών) την Παρασκευή 12/2/2016 και ώρα 12:00 με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έναρξη συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής και ορισμός του Προέδρου της. 2. Ορισμός δύο Καθηγητών ή Ερευνητών της αλλοδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από Καθηγητές ή Ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής, προκειμένου να προβούν σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων. 3. Πρόσκληση ορισμού δύο Καθηγητών ή Ερευνητών που θα υποδειχθούν από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του Ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, προκειμένου να προβούν επίσης σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Καθηγητής Οδ. Κουφοπαύλου

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.