Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»

Πάτρα 7/3/2014 , Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2654

ΠΡΟΣ:  τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

Σχετ.:    1) Η υπ’ αριθμ. 64/28-1-2014 απόφαση της Γ. Σ. του ΤΜΗΥ&Π του Παν/μίου Πατρών

                2) Το υπ’ αριθμ. 3005/5-2-2014 έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών καλούνται τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ, του Επίκ. Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Χανιωτάκη,  με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό» του Τομέα Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στην πρώτη συνεδρίασή τους.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στην πιστοποιημένη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Κέντρου Δικτύων του Παν/μίου Πατρών (κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 3ος όροφος, παραπλεύρως Γραμματείας Κοσμητειών) την Τετάρτη 19/3/2014 και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.             Έναρξη συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής και ορισμός του Προέδρου της.

2.             Ορισμός δύο Καθηγητών ή Ερευνητών της αλλοδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από Καθηγητές ή Ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής, προκειμένου να προβούν σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων.

3.             Πρόσκληση ορισμού δύο Καθηγητών ή Ερευνητών που θα υποδειχθούν από τους υποψηφίους και που ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του  Ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, προκειμένου να προβούν επίσης σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων.

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

Καθηγητής Ν. Ανυφαντής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.