Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και τη Μηχανική»

Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης

Σχετ.: 1) Η υπ’ αριθμ. 90/14-1-2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π του Παν/μίου Πατρών

2) Το υπ’ αριθμ. 50/1882/26-1-2016 εγκριτικό έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

3) Κωδ. θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: 642105

Κοινοποιούμε συνημμένα τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής περί συγκρότησης Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του τότε υπηρετούντος Αναπλ. Καθηγητή κ. Χρήστου Ντούσκου με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και τη Μηχανική» του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για ενημέρωση.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.