ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 118 ΓΣΕΣ ΤΜΗΥ&Π , Πέμπτη 22-6-2017, ώρα 10:30

Πάτρα  19/6/2017

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 795/17168

            

Προς: τους καθηγητές μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 118 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), που θα γίνει στις 22-6-2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1.  Συγκρότηση ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών στο γνωστικό αντικείμενο «Δομές Δεδομένων και Συστήματα Λογισμικού για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων».

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP1764

2.  Συγκρότηση ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών στο γνωστικό αντικείμενο «Δομές Δεδομένων και Συστήματα Λογισμικού για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων».

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP131

3.  Συγκρότηση ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών στο γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό για Παράλληλη Επεξεργασία».

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP1765

4.  Συγκρότηση ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών στο γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό για Παράλληλη Επεξεργασία».

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP132

5.  Συγκρότηση ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και στο γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Κινητές Επικοινωνίες».

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP1768

6.  Συγκρότηση ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και στο γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Κινητές Επικοινωνίες».

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP133           

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.