Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας

ΠΡΟΣ:    1) Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

              2) Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

              3) Μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

              4) Υποψηφίους κ.κ. Σωτήριο Νικολετσέα και Βενέτη Κανακάρη

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος, που θα γίνει την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 στην πιστοποιημένη αίθουσα τηλεδιασκέψεων teleconference@upatras.gr του Κέντρου Δικτύων του Παν/μίου Πατρών (κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 2ος όροφος, μικρή αίθουσα άνωθεν του Εκτυπωτικού Κέντρου), με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «εκλογή σε θέση (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ143) μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σωτήριου Νικολετσέα στο γνωστικό αντικείμενο “Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους” του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών».

Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.