Δεοντολογία

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όπως και όλοι εκείνοι που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου θα τηρείται, θα προωθείται και θα επιβραβεύεται η ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Για τη δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος, προτείνονται τα ακόλουθα:

Διδάσκοντες

 1. Ο Διδάσκων να ανακοινώνει και να εξηγεί στους φοιτητές, με όσο πιο συγκεκριμένο και σαφή τρόπο γίνεται, τι σημαίνει ακαδημαϊκή συμπεριφορά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο τι θεωρείται ακαδημαϊκό παράπτωμα. Στα ακαδημαϊκά παραπτώματα περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται μόνο σ’ αυτά, τα ακόλουθα:

 • η λογοκλοπή, η αντιγραφή και η παράδοση εργασίας μαθήματος, διπλωματικής, άρθρου, διατριβής κ.ο.κ. η οποία έστω και μερικώς δεν ανήκει στον υποβάλλοντα φοιτητή,

 • η συλλογική εκπόνηση εργασίας στις περιπτώσεις που αυτή δεν έχει ρητώς ανακοινωθεί από το Διδάσκοντα ότι επιτρέπεται,

 • η αντιγραφή, με οποιοδήποτε μέσο, στη διάρκεια των εξετάσεων.

 1. Ο Διδάσκων να εξασφαλίζει την ύπαρξη μηχανισμού στήριξης των φοιτητών για την ομαλή διεξαγωγή/διεκπεραίωση των εργαστηρίων ή των εργασιών που δίδονται στο πλαίσιο των μαθημάτων του.

 2. Ο Διδάσκων να παρέχει στους φοιτητές, ενδεικτικά, κάποια θέματα με αντίστοιχη υποδειγματική λύση των ασκήσεων τα οποία είτε θα υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος, είτε θα μπορούν να προμηθεύονται οι φοιτητές από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

 3. Ο Διδάσκων να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εμπλουτισμό και διαφοροποίηση των θεμάτων στις εξετάσεις που διεκπεραιώνει.

 4. Ο Διδάσκων να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετιζόμενες με τη διεξαγωγή ή/και εξέταση των μαθημάτων του, και τον Κώδικα Δεοντολογίας στον Οδηγό σπουδών του Τμήματος.

 5. Ο Διδάσκων να καθορίζει με σαφή τρόπο:

 • το πλαίσιο σε εξετάσεις «ανοικτού τύπου»,

 • το περιεχόμενο τυπολογίων σε εξετάσεις μαθημάτων που το επιτρέπουν,

 • τη δυνατότητα χρήσης αριθμομηχανών/υπολογιστών στις εξετάσεις.

 1. Τέλος, ο Διδάσκων, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, να αναφέρεται στο κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας και να υπενθυμίζει στους φοιτητές τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτόν.

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές, όντας βασικά στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, επιβάλλεται να μην χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους για ίδιον όφελος. Ενδείκνυται να βοηθούν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο θα τηρείται, θα προωθείται και θα επιβραβεύεται η ακαδημαϊκή δεοντολογία. Για το σκοπό αυτό, με την ένταξή τους στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να υπογράφει δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του:

 1. Θα αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους φοιτητές με τους οποίους έρχεται σε επαφή κατά την παροχή οποιασδήποτε μορφής επικουρικού έργου, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος στο οποίο έχει επιλεγεί.

 2. Θα συμπεριφέρεται με αυστηρά ακαδημαϊκό τρόπο σε όλες τις εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων ή εργαστηρίων στις οποίες συμμετέχει ως επιτηρητής.

 3. Θα συνδράμει στην απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανισμού στήριξης των φοιτητών για την ομαλή διεξαγωγή/διεκπεραίωση των εργαστηρίων ή των εργασιών που δίδονται στα πλαίσια των μαθημάτων στα οποία παρέχει επικουρικό έργο.

 4. Δε θα συμμετέχει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην προετοιμασία φοιτητών, στην εκπόνηση διπλωματικών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών διατριβών και προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών που δίδονται στο πλαίσιο των μαθημάτων, εκτός της επικουρικής συμμετοχής του στην επίβλεψη, όπως αυτή καθορίζεται από το Διδάσκοντα.

 5. Θα προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξαλείψει τα φαινόμενα της λογοκλοπής.

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω το θέμα θα προωθείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τη λήψη των προβλεπόμενων, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεστημίου, μέτρων.

Τέλος, κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας και Μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει στην πράξη τους ως άνω κανόνες δεοντολογίας με τρόπο δημιουργικό.

 

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Ο προπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στον Διδάσκοντα και στους επίσημα ορισθέντες από αυτόν υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές για επικουρικό έργο για οποιαδήποτε απορία που έχει στο αντίστοιχο μάθημα.

Κατά τη διεξαγωγή μιας εξέτασης μαθήματος ή εργαστηρίου:

 1. Δεν πρέπει να αντιγράφει, να παρέχει ή να αναζητάει βοήθεια από τους συμφοιτητές του.

 2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα και οποιαδήποτε άλλα μέσα, εκτός από αυτά που έχουν επιτραπεί και καθοριστεί από το Διδάσκοντα.

Ο προπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:

 1. Να μην ενδίδει σε φαινόμενα λογοκλοπής, δηλαδή χρήση ή άντληση ιδεών από εργασίες άλλων συγγραφέων, χωρίς σαφή αναφορά στο έργο τους.

 2. Να μην εκπονεί ατομικές εργασίες σε συνεργασία με άλλους συμφοιτητές του.

 3. Να μην αναθέτει τις εργασίες που έχει αναλάβει, να τις διεκπεραιώσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος.

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω το θέμα θα προωθείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τη λήψη των προβλεπόμενων, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου, μέτρων.

Τέλος, ο φοιτητής πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει στην πράξη τους ως άνω κανόνες δεοντολογίας με τρόπο δημιουργικό.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.