Μεταπτυχιακά

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών διέπονται από τις διατάξεις:

  1. του Ν. 3685/2008 ΦΕΚ 148/16 Ιουλίου 2008
  2. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ δημοσίευσης 1062/14-7-2004, τ. Βʼ )

Το ΤΜΗΥΠ απονέμει:
α) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε 3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
β) Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Το ΤΜΗΥΠ έχει την ευθύνη ή συμμετέχει στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΠΜΣ - ΜΔΕ):

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

2. Διαπανεπιστημιακά - Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Aπό αυτά είναι επισπεύδον τμήμα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα:

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.