Θέματα Όρασης Υπολογιστικών και Γραφικής

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE471
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Α΄ Μέρος: Υπολογιστική Όραση Σχηµατισµός εικόνων και οπτικοί αισθητήρες. Στοιχεία Προοπτικής Γεωµετρίας. Βαθμονόμηση κάμερας, ορθογραφική προβολή σκηνής, γραμμικοί και μη-γραμμικοί αλγόριθμοι εκτίμησης εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων κάμερας. Φωτοµετρία, Σκίαση και Χρώµα. Πολυδιάστατα (διδιάστατα και τριδιάστατα) συστήµατα επεξεργασίας. Πολυδιάστατα γραµµικά Συστήματα και ανάλυση Fourier µε έµφαση στα φίλτρα Gabor και κυµατίδια. Ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίµακες, πυραµίδες εικόνων. Ανάλυση Υφής: Φράκταλς, φίλτρα Gabor, Κατανοµές μεγέθους. Κατάτµηση εικόνων. Βασικά μη- γραµµικά συστήµατα για ανάλυση σχηµάτων και εικόνων. Στερέοψη και γεωµετρία πολλαπλών εικόνων, ανακατασκευή σκηνής από δύο εικόνες και από πολλαπλές εικόνες. Ευθυγράμμιση- στοίχιση, Μωσαϊκά, Μεταμόρφωση εικόνων. Σύνθεση εικόνας υψηλής ευκρίνειας, από ακολουθία εικόνων χαμηλής ευκρίνειας. Εκτίμηση οπτικής ροής και Κίνησης.

Β΄ Μέρος: Υπολογιστική Γραφική Εισαγωγή στα Γραφικά: Περιοχές,εφαρμογές,διεπαφές,3δ-μοντέλα,σωλήνωση γραφικών, απόδοση, αποθήκευση εικόνων. Μοντελοποίηση Αντικειμένων: Γραμμές, επιφάνειες, σφαίρες, πολύγωνα, καμπύλες, καμπύλες επιφάνειες –Bezieer, Β-splines, Hermite, Rational. Προχωρημένα θέματα, δένδρα, έδαφος, υγρά, αέρια, φωτία. Ορατότητα: Αποκοπή μη ορατών αντικειμένων. Απόκρυψη μη ορατών επιφανειών-αντικειμένων (αλγόριθμοι: painter, depth sort, z-buffer, back face elimination, Warnock, binary space partitioning, polygon clipping). Γεωμετρικές Δομές Δεδομένων. Φωτορεαλιστική: Σκίαση Επιφανειών, πηγές φωτός, ανάκλαση/διάθλαση κλπ. Υφή, απόδοση υφής σε δύο και τρεις διαστάσεις.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.