Θέματα Όρασης Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE471
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Α. Διαλέξεις 
 Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται τα ακόλουθα: 

 • Υπολογιστική Όραση, Σχηματισμός εικόνων και οπτικοί αισθητήρες
 • Στοιχεία Προοπτικής Γεωμετρίας, Βαθμονόμηση κάμερας, ορθογραφική προβολή σκηνής, γραμμικοί και μη-γραμμικοί αλγόριθμοι εκτίμησης εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων κάμερας. 
 • Φωτομετρία, Σκίαση και Χρώμα. 
 • Παραμετρικές Καμπύλες και Επιφάνειες 
 • Πολυδιάστατα συστήματα επεξεργασίας. Πολυδιάστατα γραμμικά Συστήματα και ανάλυση Fourier με έμφαση στα φίλτρα Gabor και μετασχηματισμών κυματιδίων. Ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίμακες, πυραμίδες εικόνων. 
 • Στερέοψη και γεωμετρία πολλαπλών εικόνων, ανακατασκευή σκηνής από δύο εικόνες και από πολλαπλές εικόνες. 
 • Ευθυγράμμιση- στοίχιση, Γεωμετρικές Παραμορφώσεις Εικόνων, Μετασχηματισμοί Affine, Μετασχηματισμοί Προβολής, Μωσαϊκά, Μεταμόρφωση εικόνων. 
 • Αντιστοίχιση με χρήση Χαρακτηριστικών (Features), Εντοπισμός Χαρακτηριστικών , Εύρεση Αντίστοιχων Χαρακτηριστικών, Χρήση των Αντίστοιχων σημείων για Στοίχιση,  Επιθυμητές Ιδιότητες Ανιχνευτών, Επιθυμητές Ιδιότητες Περιγραφέων, Ανιχνευτής Γωνιών του Harris,Μητρώο Αυτο-Συσχέτισης και ανάλυση Ιδιοτιμών του. Χαρακτηριστικά Γωνιών και Σταγόνων, Χαρακτηριστικά Αμετάβλητα σε αλλαγές Κλίμακας και Μετασχηματισμός Αμετάβλητος σε άλλαγές Κλίμακας (SIFT), Ανιχνευτές Laplacian, DoG, SURF  
 • Σύνθεση εικόνας υψηλής ευκρίνειας, από ακολουθία εικόνων χαμηλής ευκρίνειας. 
 • Εκτίμηση οπτικής ροής και Κίνησης. 
 • Μηχανική Μάθηση, Είδη μηχανικής μάθησης, Κλασσικά Νευρωνικά Δίκτυα, Νευρωνικά Δίκτυα Βαθέων Αρχιτεκτονικών (ΝΔΒΑ)  
 • Ανίχνευση Αντικειμένων, Κλασσικές τεχνικές Τεχνικές με Νευρωνικά Δίκτυα Βαθέων Αρχιτεκτονικών (NΔBA)

Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις 

 • Άσκηση 1: Βασικοί Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί στη MATLAB και η χρήση τους στη δημιουργία κινούμενων εικόνων 
 • Άσκηση 2: Πυραμίδες εικόνων, Αποθορυβοποίηση και εντοπισμός Χαρακτηριστικών 
 • Άσκηση 3: Στερεοσκοπική Αντιστοίχιση Εικόνων 
 • Άσκηση 4: Ευθυγράμμιση εικόνων βασισμένη σε ολόκληρες τις εικόνες, από κοινού ευθυγράμμιση εικόνων 
 • Άσκηση 5: Ευθυγράμμιση εικόνων βασισμένη σε χαρακτηριστικά
 • Ἀσκηση 6-8: Εξοικείωση στα περιβάλλοντα pytorch ή/και tensorflow.
 • Ἀσκηση 9-10: Υλοποίηση τεχνικών αιχμής στην ανίχνευση αντικειμένων στα περιβάλλοντα pytorch ή/και tensorflow.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.