Νέο μέλος ΔΕΠ

Εικόνα athanaso
Κατηγορία: 

Το Τμήμα συγχαίρει τον κ. Σπύρο Κοντογιάννη (CEID PhD - 2000, CEID Διπλ. ΜΗΥΠ  - 1994) που μόλις ανέλαβε υπηρεσία ως Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων". Μέχρι πρόσφατα, ο κ. Κοντογιάννης ήταν Αναπλ. Καθηγητής στο ΤΜΗΥΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Κοντογιάννη εστιάζεται κυρίως στη μελέτη αλγοριθμικών θεμάτων σχετικών με τον υπολογισμό βέλτιστων διαδρομών σε ευρείας κλίμακας χρονοεξαρτώμενα δίκτυα, στην αλγοριθμική θεωρία παιγνίων με έμφαση στα στρατηγικά παίγνια δύο παικτών, στα παίγνια συμφόρησης και επαναλαμβανόμενα παίγνια, σε προβλήματα άμεσης απόκρισης για ανάθεση διεργασιών σε πόρους, και με μοντέλα για ανεκτικούς σε λάθη υπολογισμούς σε αποκεντρωμένα υπολογιστικά περιβάλλοντα. Ο κ. Κοντογιάννης έχει δημοσιεύσει σε υψηλής στάθμης επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και το έργο του έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης (βλ. Google Scholar). Επίσης, έχει εκτενές διδακτικό έργο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η εμπειρία και τεχνογνωσία του αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και αυξητικά σε σχέση με τις υπάρχουσες στο Τμήμα, τόσο στην διδασκαλία όσο και στην έρευνα.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.