ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-19

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ   **** ΝΕΟ *****

 

(α) 'Ολες οι τρέχουσες ανακοινώσεις, έγγραφα κ.λπ.  στο  eclass 

====================================================

 

(β) Πάγια ενημέρωση γενικού περιεχομένου για διαδικαστικά θέματα που αφορούν τις  θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση (CEID_ΠΑ) είναι μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών 2017-18.

Η Πρακτική Άσκηση ανακοινώνεται στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου. Η Πρακτική πραγματοποιείται από 1 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου κάθε ακαδημαϊκού έτους, αφορά φοιτητές/τριες του 9ου εξαμήνου και άνω, οι διαθέσιμες θέσεις εσωτερικού  χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ), καταχωρούνται στο σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»  http://atlas.grnet.gr/  και αφορούν Πρακτική Άσκηση (3) τριών συνεχόμενων μηνών, με υποχρεωτική έναρξη την 1η του μηνός.

Εγκρίνονται επίσης και θέσεις ΠΑ εσωτερικού ή εξωτερικού εκτός συστήματος «ΑΤΛΑΣ», που βρίσκουν με δική τους πρωτοβουλία οι φοιτητ-ές/-ριες ή και μέσω των προγραμμάτων ERASMUS, AIESEC κ.λπ.  Σε κάθε περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει ο φορέας να εξασφαλίζει πόρους για την ασφάλιση ή/και την αποζημίωση των φοιτητ-ών/-ριων. Για αυτές τις περιπτώσεις  εκτός ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνουν  ΕΓΚΑΙΡΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ της ΠΑ τους την Γραμματεία και την Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος, ήτοι τους καθηγητές κκ Γ. Φ. Αλεξίου, Ι. Χατζηλυγερούδη και Ε. Ζ. Ψαράκη.

Ειδικά για τις θέσεις μέσω ΕΣΠΑ τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών για Π.Ά. να γίνει με βάση:

i) τους μέσους όρους βαθμολογίας των 9 πρώτων εξαμήνων ετών,

ii) της ποιότητας του φορέα υλοποίησης

iii) του αριθμού των οφειλομένων μαθημάτων και

iv) τη σχέση της Πρακτικής με τη Διπλωματική Εργασία.

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτυπώνονται στον τύπο:

M*0,5-N*0,05+O*0,25+P*0,25

όπου  M βαθμολογία (5-10)  (x50%)

   Ν χρωστούμενα μαθήματα  (x -5%)

   Ο ποιότητα φορέα (1,2,3) (x25%)

   P διπλωματική (0,1) (x25%)

Οι φορές υλοποίησης Πρακτικής κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες  (Α,Β,Γ) και έχουν συντελεστή βαθμολόγησης 3,2,1 αντίστοιχα.

Α κατηγορία

Φορείς με αποκλειστικό και εστιασμένο αντικείμενο "Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής"  με ανάπτυξη και έρευνα στον τομέα.

Β  κατηγορία

Φορείς με που περιλαμβάνουν στις δραστηριότητες τους και τι  αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής αλλά όχι αποκλειστικά και εστιασμένα.

Γ  κατηγορία

Άλλοι φορείς χρήστες Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την κατάταξη των φορέων  είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Μετά την ανακοίνωση της κατάταξης των ενδιαφερόμενων, ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 ημερών στη Γραμματεία του τμήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα επιλέγεται ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο Μέσο Όρο βαθμολογίας των μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων ετών.

Σαν μάθημα η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα μαθήματα επιλογής.

Σε όλες τις περιπτώσεις  η βαθμολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο από την  Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος, δηλ. οι ενδιαφερόμενοι με το πέρας της ΠΑ υποβάλλουν (α) Έκθεση αξιολόγησης από τον φορέα, (β) Έκθεση Πεπραγμένων και (γ) Υποβάλλονται σε συνέντευξη-αξιολόγηση από την Επιτροπή. Λεπτομέρειες ανακοινώνονται στη web σελίδα της Πρακτικής στο ceid.upatras.gr.

Χρήσιμα urls

https://www.ceid.upatras.gr/el/programma-praktikis-askisis-2018-19

http://praktiki.upatras.gr/

http://atlas.grnet.gr

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

καθ. Γ. Φ. Αλεξίου

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.