Επισκέπτες Καθηγητές / Διδάσκοντες άλλων Τμημάτων

Υπόδειξη: Επιλέγοντας το όνομα ενός μέλους ΔΕΠ εμφανίζονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι ώρες συνεργασίας. Note: For information regarding research interests and office hours please click on the faculty name
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Professor
Email: antony.tc@gmail.com Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Distributed Computing, Grid and Cloud Computing,

Numerical Algorithms, High Performance Computing, Scientific Computing


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Assistant Professor
Email: rigou@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Professor
Email: phnano@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: EDIP
Email: athanaso@ceid.upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.