Διάκριση Α. Κομνηνού και Ι. Γαροφαλάκη

Η εργασία "Automatic generation of sailing holiday itineraries using vessel density data and semantic technologies” με συγγραφείς τους

  • Ανδρέα Κομνηνό (επίκουρο καθηγητή ΤΜΗΥΠ),
  • Χαράλαμπο Κωστόπουλο (στέλεχος, OptionsNet S.A.) και
  • Ιωάννη Γαροφαλάκη (καθηγητή ΤΜΗΥΠ)

έλαβε διάκριση ως επιλαχούσα καλύτερη εργασία για το 2022, από το διεθνές περιοδικό Journal of Information Technology & Tourism (Springer, Impact Factor 2021 = 6.093). 

Η εργασία βασίστηκε στα παραδοτέα του έργου SaMMY+ που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με κωδικό ΔΕΠ-0017992 (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.