Η Ώρα του Μηχανογραφικού

webadmin's picture
Category: 
Πλησιάζει η ώρα της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού. Είναι μία απόφαση ζωής, πολύ σημαντική για τον υποψήφιο και για όλη την οικογένεια. Στην τελική απόφαση συνεισφέρουν οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι φίλοι και οι φροντιστές. Παρότι στους υποψήφιους και ιδιαιτέρως σε όσους συγκέντρωσαν πολλά μόρια, δίνεται μια πολύ ευρεία γκάμα επιλογής τμημάτων και ειδικοτήτων, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού προκαλεί άγχος, ενίοτε και φόβο μιας και ανακύπτει το θέμα του κατά πόσο το κάθε τμήμα ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

Καλό είναι για τη σωστή απόφασή τους να συμβουλευτούν κυρίως απόφοιτους των τμημάτων, που θα επιλέξουν, για να τους ενημερώσουν για το πρόγραμμα σπουδών, τη μέση διάρκεια σπουδών και την επαγγελματική και ακαδημαϊκή αποκατάστασή τους.

Είναι αλήθεια ότι πολλά από τα υπάρχοντα τμήματα προέκυψαν κατόπιν αυτοσχεδιασμού των διοικήσεων των ιδρυμάτων χωρίς να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός της πολιτείας, που μεριμνά για τον αριθμό των εισακτέων, αλλά και για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Άλλωστε η έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων επί μακρόν οδήγησε στην κατά κόρον καπήλευση ειδικοτήτων κυρίως στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Πρόσφατα προεδρικά διατάγματα προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτό το θολό τοπίο, καταγράφοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις ανάγκες της αγοράς στις οποίες ανταποκρίνεται ο τίτλος σπουδών, που απονέμει κάθε τμήμα.

Δεδομένου ότι οι επιστήμες εξελίσσονται ραγδαία είναι εύλογο σε μερικά χρόνια να μορφοποιείται ένα καινούργιο γνωστικό πεδίο, το οποίο όταν παράγει αρκετά γνωστικά αντικείμενα μπορεί να στηρίξει ένα αυτόνομο πρόγραμμα σπουδών στη νέα εκκολαπτόμενη ειδικότητα. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτή η ειδικότητα δημιουργεί μαζικές νέες θέσεις εργασίας, τότε είναι θεμιτή και ευκταία η ίδρυση ενός νέου τέτοιου τμήματος. Αυτό συνέβη και με το γνωστικό πεδίο των νέων τεχνολογιών στη δεκαετία του '80.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια ιδρύθηκαν 45 τμήματα νέων τεχνολογιών(22 σε ΑΕΙ και 23 σε ΤΕΙ), με 100 έως 250 εισακτέους κατά περίπτωση. Όλα αυτά τα τμήματα παράγουν απόφοιτους, που καλύπτουν βασικά 5 γνωστικά πεδία: Ηλεκτρολογία (Electrical Engineering), Ηλεκτρονική (Electronics), Τεχνολογία Υπολογιστών (Computer Engineering), Επιστήμη των Υπολογιστών (Computer Science) και Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications). Τα παραπάνω τμήματα καλύπτουν ικανοποιητικά το πολύ δύο ή τρία από τα ανεφερθέντα γνωστικά πεδία. Έτσι μεταξύ αυτών των τμημάτων υπάρχουν επικαλύψεις μαθημάτων σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

Το 1979 (Π.Δ. 779, 26.09.1979) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών για να καλύψει τα γνωστικά πεδία της Τεχνολογίας Υπολογιστών, των Τηλεπικοινωνιών και της Επιστήμης των Υπολογιστών. Από το 1980 έως το 1993 το τμήμα αυτό είχε τηνυψηλότερη βάση εισαγωγής στην Ελλάδα. Η βάση αυτή διατηρήθηκε πολύ ψηλά μέχρι το 2005. Εξαιτίας προβλημάτων με την επετηρίδα, ασαφών επαγγελματικών δικαιωμάτων, μεταγραφών και αλόγιστης αύξησης του αριθμού των εισακτέων η βάση παρουσίασε μία κάμψη. Τελευταία, η βάση ανακάμπτει και πιθανόν να ισορροπήσει πάλι σε υψηλή θέση στα επόμενα χρόνια.

Από το 1985 το Τμήμα αυτό απένειμε τουλάχιστον 3500 διπλώματα σε μηχανικούς, 430 Μεταπτυχιακά Διπλώματα και 130 Διδακτορικά Διπλώματα. Από τους απόφοιτούς του, οι περισσότεροι εργάζονται στο αντικείμενο που σπούδασαν. Αξιοσημείωτο είναι ότι τουλάχιστον 900 εξ αυτών έκαναν επιτυχείς μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σχεδόν άλλοι τόσοι στο εσωτερικό. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων (τουλάχιστον 5%) διαπρέπει στον ακαδημαϊκό χώρο, δηλαδή είναι Καθηγητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό το ποσοστό Ακαδημαϊκότητας είναι από τα υψηλότερα σε δημόσιο ίδρυμα σε όλη την Ευρώπη. Οι απόφοιτοι βρίσκουν εύκολα δουλειά, τόσο σε εταιρείες Πληροφορικής όσο και στο ΤΠΕ-τμήμα διαφόρων ομίλων, τραπεζών και οργανισμών. Και το πιο σημαντικό όλων ίσως, για την όποια ελπίδα ανάκαμψης έχει η οικονομία μας, είναι ότι αρκετοί εξ αυτών έχουν κάνει δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις με χρηματοδότηση από διεθνείς οίκους.

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής προέκυψε από το παλαιότερο τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το οποίο μετονομάσθηκε το 1994 σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και εξυπηρετεί τα τρία από τα παραπάνω γνωστικά πεδία (Ηλεκτρολογία, Τεχνολογία Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες).

Η επιστημονική ταυτότητα του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής είναι να υπηρετεί την Πληροφορική. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τους τρείς τομείς που έχει (Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, Τομέας Λογικού (Software) των Υπολογιστών και Τομέας Υλικού (Hardware) και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών). Το τμήμα προσφέρει τη διδασκαλία 85 μαθημάτων, από τα οποία ένα ποσοστό είναι υποχρεωτικά για όλους και ένα άλλο κατ' επιλογή. Τελικά στο πτυχίο αναγράφονται τουλάχιστον 55 μαθήματα. Όπως προαναφέρθηκε το τμήμα αυτό από τα πέντε προαναφερθέντα γνωστικά πεδία εξυπηρετεί τα τρία (Τεχνολογία Υπολογιστών, Επιστήμη των Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες). Οι αξιολογήσεις του τμήματος είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο www.ceid.upatras.gr.

Εάν θεωρήσουμε ότι κάθε ένα από τα πέντε γνωστικά πεδία, που αναφέρθηκαν παραπάνω, συνίσταται από τουλάχιστον 50 αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα, τότε είναι προφανές ότι είναι αδύνατον όλα αυτά τα 250 συνολικά γνωστικά αντικείμενα να καλυφθούν με την προσήκουσα επιστημονική επάρκεια μέσω ενός και μόνο προγράμματος σπουδών. Επομένως είναι προφανές ότι για όσους ενδιαφέρονται για την Πληροφορική το πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής θα δικαιώσει καλύτερα τα όνειρά τους και θα τους μάθει να έχουν τονπρογραμματισμό σαν χόμπι και να φτάσουνε στον επιθυμητό στόχο της γνώσης παρακάμπτοντας μαθήματα, που ανήκουνε σε διακριτά ξένο από τα ενδιαφέροντά τους γνωστικό πεδίο. Άλλωστε πολλά ασύνδετα μαθήματα αποθαρρύνουν τους φοιτητές από τις σπουδές τους και πολλοί εγκαταλείπουν έγκαιρα, ενώ άλλοι εγκλωβίζονται σε μια παρατεταμένη αδράνεια σπουδών.

Η απόφαση για τις σπουδές είναι μια απόφαση που καθορίζει το επαγγελματικό μέλλον των υποψηφίων. Με την επιλογή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο επιτυχών ή η επιτυχούσα γίνεται μέλος μιας ομάδας με σταθερό βηματισμό και προσανατολισμό προς το μέλλον.

Του Θανάση Κ. Τσακαλίδη Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου

(Πηγή: www.alfavita.gr )

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.