Ορισμός εκπροσώπων Μ.Φ. στη Γενική Συνέλευση και στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΜΗΥ&Π

secretary's picture

Για ενημέρωσή σας και άμεσες ενέργειές σας.

Προθεσμία προσκόμισης στη Γραμματεία του σχετικού εγγράφου: Παρασκευή 26/9/14 ώρα 13:00.

 

Πάτρα 17/9/2014,  Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3583

ΠΡΟΣ: τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΜΗΥ&Π

Σχετ.: Ν4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159/10-8-2012) άρθρο 4, παρ. 3, Ν4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6-9-2011) άρθρο 49 & Ν 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148/16-7-2008) άρθρο 2, παρ. β

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εκλογή ενός τακτικού, μετά του αντίστοιχου αναπληρωματικού του, εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και δύο τακτικών, μετά των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους, εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΜΗΥ&Π των Μεταπτυχιακών Φοιτητών από κοινού με τους Υποψήφιους Διδάκτορες  ακαδημαϊκού έτους 2014-15.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.