Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Καραγιάννη

Πάτρα 23/12/2014

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3716

ΠΡΟΣ: τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης

Κοιν.: 1ον) Υποψήφιο κ. Ιωάννη Καραγιάννη και  2ον) Υπεύθυνο αίθουσας τηλεδιάσκεψης

Σχετ.:    1) Η υπ’ αριθμ. 72/15-7-2014 απόφαση της Γ. Σ. του ΤΜΗΥ&Π του Παν/μίου Πατρών

            2) Το υπ’ αριθμ. 3590/3-11-2014 έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

            3) Η υπ’ αριθμ. 3714 /18-12-2014 διαπιστωτική πράξη αναπλήρωσης του Καθ. κ. Ι. Μήλλη

            4) Η υπ’ αριθμ. 3715 /18-12-2014 πράξη ανασυγκρότησης της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών καλούνται τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για την εκλογή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος καθηγητή, του Επίκ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Καραγιάννη,  με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους» του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στην πρώτη τους συνεδρίαση. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στην πιστοποιημένη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Κέντρου Δικτύων του Παν/μίου Πατρών (κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 3ος όροφος, παραπλεύρως Γραμματείας Κοσμητειών) την Τετάρτη 14/1/2015 και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.         Έναρξη συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής και ορισμός του Προέδρου της.

2.         Ορισμός δύο Καθηγητών ή Ερευνητών της αλλοδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από Καθηγητές ή Ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής, προκειμένου να προβούν σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων.

3.         Πρόσκληση ορισμού δύο Καθηγητών ή Ερευνητών που θα υποδειχθούν από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του  Ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, προκειμένου να προβούν επίσης σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

Καθηγητής Οδ. Κουφοπαύλου

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.