ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-18 (Νέες ανακοινώσεις και η Πάγια Ανακοίνωση)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πάγια ενημέρωση γενικού περιεχομένου για διαδικαστικά θέματα που αφορούν τις  θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

και νέα αρχεία σχετικά με τις αιτήσεις

και

φορείς για υποστήριξη Πρακτικής στο εξωτερικό

Η Πρακτική Άσκηση (CEID_ΠΑ) είναι μάθημα επιλογής του 10ου εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών 2016-17, σελ. 69.

 

Η Πρακτική Άσκηση ανακοινώνεται στις αρχές Φεβρουαρίου κάθε έτους και πραγματοποιείται από 1/4-31/8 κάθε ακαδημαϊκού έτους, αφορά φοιτητές/τριες του 10ου εξαμήνου, οι διαθέσιμες θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) καταχωρούνται στο σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»  http://atlas.grnet.gr/ και αφορούν 3μηνες συμβάσεις. Εγκρίνονται επίσης και θέσεις ΠΑ εσωτερικού ή εξωτερικού εκτός συστήματος «ΑΤΛΑΣ», που βρίσκουν με δική τους πρωτοβουλία οι φοιτητές/τριες ή και μέσω των προγράμματων ERASMUS, AIESEC κ.λπ.

 

Για τις θέσεις μέσω ΕΣΠΑ τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών για Π.Ά. να γίνει με βάση:

 

i) τους μέσους όρους βαθμολογίας των τεσσάρων πρώτων ετών,

ii) της ποιότητας του φορέα υλοποίησης

iii) του αριθμού των οφειλομένων μαθημάτων και

iv) τη σχέση της Πρακτικής με τη Διπλωματική Εργασία.

 

Μετά το πέρας της Πρακτικής θα υπάρχει και συνέντευξη στην Επιτροπή που θα λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν, στη βαθμολογία.

 

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτυπώνονται στον τύπο: M2*0,5-N2*0,05+O2*0,25+P2*0,25

όπου  M βαθμολογία (5-10)  (x50%)

   Ν χρωστούμενα μαθήματα  (x -5%)

   Ο ποιότητα φορέα (1,2,3) (x25%)

   P διπλωματική (0,1) (x25%)

 

Οι φορές υλοποίησης Πρακτικής κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες  (Α,Β,Γ) και έχουν συντελεστή βαθμολόγησης 3,2,1 αντίστοιχα.

 

Α κατηγορία

Φορείς με αποκλειστικό και εστιασμένο αντικείμενο "Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής"  με ανάπτυξη και έρευνα στον τομέα.

Β  κατηγορία

Φορείς με που περιλαμβάνουν στις δραστηριότητες τους και τι  αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής αλλά όχι αποκλειστικά και εστιασμένα.

Γ  κατηγορία

Άλλοι φορείς χρήστες Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την κατάταξη των φορέων  είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Μετά την ανακοίνωση της κατάταξης των ενδιαφερόμενων, ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 ημερών στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα επιλέγεται ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο Μέσο Όρο βαθμολογίας των μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων ετών.

 

Το Μάθημα της Πρακτικής άσκησης εντάσσεται στα «Προχωρημένα θέματα» του Οδηγού Σπουδών

 

Για τις περιπτώσεις  εκτός ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνουν  ΕΓΚΑΙΡΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ της ΠΑ τους την Γραμματεία και την Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος, ήτοι των Καθηγητών κκ Γ. Αλεξίου, Ι. Χατζηλυγερούδη και Ε. Ψαράκη.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις  η βαθμολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο από την  Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος, δηλ. οι ενδιαφερόμενοι με το πέρας της ΠΑ υποβάλλουν (α) Έκθεση αξιολόγησης από τον φορέα, (β) Έκθεση Πεπραγμένων και (γ) Υποβάλλονται σε συνέντευξη-αξιολόγηση από την Επιτροπή. Λεπτομέρειες ανακοινώνονται στη web σελίδα της Πρακτικής στο ceid.upatras.gr.

 

Χρήσιμα urls

https://www.ceid.upatras.gr/el/undergraduate/placement

http://praktiki.upatras.gr/

http://atlas.grnet.gr

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

καθ. Γ. Φ. Αλεξίου

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.