Πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

secretary's picture

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1202/18-10-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ:604Ω469Β7Θ-ΟΦ7   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8486

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η   26  /  12  / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610-996941/996939

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.