Ανακοίνωση και Διευκρινίσεις - ΦΕΚ 725/8.3.2020 (τ. Β') νέων μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού

stratis's picture
Category: 
Αγαπητά μέλη του Τμήματος, φοιτήτριες και φοιτητές: Περαιτέρω αναθεώρηση των μέτρων που αφορούν στη λειτουργία του Πανεπιστημίου και του Τμήματος (ΦΕΚ 731/9.3.20 τ. Β' Απόφαση 2: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397)
 

Άρθρο μόνο

1. Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστη-

μα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, σε όλα τα Ανώτα-

τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) των Περιφερειακών

Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτι-

κούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα

αναφερόμενα στην από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κο-

ρωνοϊού COVID-19: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών

λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική

παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των

αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών,

των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και

κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει

κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στα Ιδρύματα αυτά και

γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως

εκδηλώσεων.

 

2. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρού-

νται: α) οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, β)

οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδι

κών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουρ-

γία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών.

3. Ως προς τις σχολικές μονάδες και τις πάσης φύσεως εκ-

παιδευτικές δομές, φορείς και ιδρύματα, δημόσια και ιδιω-

τικά, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων

Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, πλην των Α.Ε.Ι., διατηρείται

σε ισχύ η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/6-3-2020 απόφαση των

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 725).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

 
 

 Πάτρα, 8 Μαρτίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Αγαπητές/οι,

Σας αποστέλλουμε λεπτομέρειες που αφορούν στα μέτρα προστασίας διάδοσης του κορωνοϊού.

Δεδομένων των νέων μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοιού, σας ενημερώνουμε,

Α. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα  και σε όλα τα Τμήματα.
Β. Η ερευνητική λειτουργία συνεχίζεται κανονικά αποφεύγοντας τη συνάθροιση πολλών ατόμων.
Γ. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες λειτουργούν  κανονικά αποφεύγοντας τη συνάθροιση πολλών ατόμων.

προτείνουμε

  • Για την προστασία όλων,  η συνεννόηση με τις διοικητικές υπηρεσίας,  περιορίζεται στο τηλέφωνο και τα mails.
  • Οι παραδόσεις των πτυχίων ΠΜΣ και Διδακτορικών Διατριβών, θα γίνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, παρουσία του Προέδρου ή του Αν. Προέδρου, στο χρόνο που έχει ανακοινωθεί. Τα Τμήματα θα καθορίζουν το ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.
  • Ακυρώνονται οι τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων πρώην ΤΕΙ. Η παράδοση των πτυχίων τους θα γίνει στις Γραμματείες των Τμημάτων παρουσία των Προέδρων και Κοσμητόρων των Σχολών. Τα Τμήματα θα καθορίζουν το ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.

Δ. Έχουν δοθεί οδηγίες στο Προϊστάμενο των φοιτητικών εστιών κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών.
Ε. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Τμήματα του Πανεπιστημίου και άλλα Πανεπιστήμια, βρισκόμαστε σε συνεννοήσεις προκειμένου να επεξεργαστούμε λύσεις σε εκπαιδευτικό και νομικό πλαίσιο για την διδασκαλία που βρίσκεται σε αναστολή.

Επισημαίνουμε ότι, οι κανόνες υγιεινής και προφύλαξης αφορούν τη καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, διότι αποτελούν το πρώτο μέσο αναστολής διάδοσης του κορωνοιού.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΟΔΥ: 1135

Η Πρυτανεία είναι στη διάθεσή σας για ενημέρωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

 

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

 
 
 

 
Πάτρα, 8 Μαρτίου 2020
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
 
 
Αγαπητές, Αγαπητοί,
 
Σας αποστέλλουμε το αριθμ. ΦΕΚ 725/8.3.2020 (τ. Β') νέων μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού για ενημέρωσή σας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας σταλούν λεπτομέρειες.

 

 
Η Πρύτανις
 
Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.