ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2021

ioanna's picture
Category: 

Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,

Σύμφωνα με την υπ' αρθιμ. 104/1.12.2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (επισυνάπτεται), υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης φοιτητών σε μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς, με στόχο τη βελτίωση της βαθμολογίας τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΠΠΣ του Τμήματος, δυνατότητα επανεξέτασης υπάρχει μόνο κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου και για το πολύ τρία (3) μαθήματα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

Για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή από τους φοιτητές απαιτείται η υποβολή αιτιολογημένης αίτησης για επανεξέταση με σκοπό την βελτίωση της βαθμολογίας (προακτέου βαθμού) προς τη Γραμματεία του Τμήματος (επισυνάπτεται) στο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ανακοινώνεται ετησίως μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αυτών και την εξέτασή τους, φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγράφονται στην επαναληπτική εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου για κάθε μάθημα και εμφανίζονται στο αντίστοιχο βαθμολόγιο στο σύστημα progress.

Μεταξύ των βαθμολογιών της κανονικής εξέτασης και της επανεξέτασης, ως οριστική υπολογίζεται η μεγαλύτερη βαθμολογία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, το διάστημα υποβολής αιτήσεων για επανεξέταση με σκοπό την βελτίωση της βαθμολογίας (προακτέου βαθμού) είναι από 30.7.2021 έως 13.8.2021.

Από τη Γραμματεία

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.