Εγγραφές

Εγγραφή Πρωτοετών

Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων

Φοιτητική Ιδιότητα

H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και διατηρείται μέχρι τη λήψη του διπλώματος . Eίναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα και μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Tμήματος . Kατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του φοιτητή . H φοιτητική ιδιότητα αποκαθίσταται με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου .

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπτύσσει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου, το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.upatras.gr/el/node/1227 και http://academicid.minedu.gov.gr.

Έκδοση Πιστοποιητικών  

Μετά από σχετική αίτηση η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά : 

  • Πιστοποιητικό φοίτησης , το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενεργός φοιτητής . 
  • Βεβαίωση σπουδών , για την εφορία . 
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία του φοιτητή στα μαθήματα που διδάχθηκε .
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών , για όσους ενδιαφερόμενους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί το δίπλωμα.
  • Πιστοποιητικό για τη Φοιτητική Λέσχη.
  • Πιστοποιητικό για ξένες αρχές.

Αναγνώριση Μαθημάτων Άλλων ΑΕΙ 

Είναι δυνατή η αναγνώριση μαθημάτων για φοιτητές που μετεγγράφονται στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από άλλα ΑΕΙ. Για να θεωρηθούν τα μαθήματα αυτά ισοδύναμα με αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος ο φοιτητής πρέπει κατ' αρχήν να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που επιθυμεί να αναγνωρίσει. Η διαδικασία αναγνώρισης είναι η ακόλουθη.

Ο αρμόδιος διδάσκων, διαπιστώνει την αντιστοιχία της διδακτέας ύλης του υπό αναγνώριση μαθήματος με την ύλη του αντίστοιχου μαθήματος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Σε περίπτωση αντιστοιχίας, το μάθημα αναγνωρίζεται και χρεώνεται με τις διδακτικές μονάδες του κανονικού μαθήματος. Αν το μάθημα προέρχεται από ΑΕΙ του εσωτερικού, διατηρείται ο βαθμός που είχε ο φοιτητής από το άλλο ΑΕΙ. Αν το μάθημα προέρχεται από ΑΕΙ του εξωτερικού γίνεται αναγωγή του βαθμού στον τρόπο βαθμολογίας των Ελληνικών ΑΕΙ.

Σε περίπτωση μη πλήρους αντιστοιχίας των μαθημάτων, ο αρμόδιος διδάσκων, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η αναγνώριση του μαθήματος. Είναι τέλος δυνατόν ο διδάσκων να προτείνει τη μη αναγνώριση του μαθήματος εφόσον κρίνει ότι η αντιστοιχία είναι περιορισμένη.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.