Οργάνωση

Κατηγορίες Εισακτέων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:

(α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών,

(β) Διπλωματούχοι ΑΕΙ άλλων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής,

(γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας,

(δ) Πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης

(ε) Πτυχιούχοι των  Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ.

(στ) Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών της αλλοδαπής

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ έτος στους εξήντα (60) φοιτητές.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται  σε τρία (3) εξάμηνα

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται

1) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα, με συνολικό φόρτο 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε εξάμηνο, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) έξι (6) μαθήματα κορμού της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής, τρία (3) σε κάθε εξάμηνο

β) επιπλέον δυο (2) μαθήματα επιλογής ή κορμού της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής, ένα (1) σε κάθε εξάμηνο

γ) επιπλέον δυο (2) μαθήματα κορμού ή επιλογής συνολικά από τις άλλες δυο (2) προσφερόμενες κατευθύνσεις, ένα (1) σε κάθε εξάμηνο

2) Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, το τρίτο εξάμηνο, και η επιτυχής εξέταση του φοιτητή σε αυτή που πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται :

(α) να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που δηλώνουν, κορμού και επιλογής,

(β) να συμμετέχουν στις εργαστηριακές ασκήσεις που τους ανατίθενται,

(γ) να παρακολουθούν τα σεμιναριακά μαθήματα ή / και τα μαθήματα μελέτης που τους υποδεικνύονται και

(δ) να εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην κατεύθυνση την οποία ακολουθούν.

Στα σεμιναριακά μαθήματα και τα μαθήματα μελέτης, που μπορούν να διδαχτούν δεν αντιστοιχούν σε ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Προσωπικό

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διδάσκουν Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητές και Λέκτορες των Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει την απαραίτητη υποδομή σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, σπουδαστήρια, βιβλιοθήκη, συνεδριακό πολιτιστικό κέντρο και λοιπό εξοπλισμό.

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.γ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ.8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.