Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών»

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αναμορφωμένο, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προάγει την βαθύτερη εκπαίδευση και έρευνα στους βασικούς κλάδους της Επιστήμης των Υπολογιστών (Θεμελιώσεις, Λογισμικό, Υλικό και Αρχιτεκτονική, Δίκτυα, Εφαρμογές Υπολογιστών).

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

Α) η επιστημονική εμβάθυνση σε αντικείμενα και κλάδους της Επιστήμης των Υπολογιστών

Β) η προώθηση της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Γ) η δημιουργία και συνέχιση διεθνών ανταγωνιστικών μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου για την προσέλκυση Ελλήνων και αλλοδαπών πτυχιούχων

Δ) η προσφορά στην Κοινωνία και την Ανάπτυξη μέσω των αποτελεσμάτων της Έρευνας.

Σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης να αποκτήσουν αυξημένη ανταγωνιστικότητα και πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», στις εξής κατευθύνσεις:

1. Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών

2. Λογισμικού των Υπολογιστών

3. Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.