ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (23361Ε)

 

Το Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών είναι υποχρεωτικό εργαστήριο του 3ου έτους, που έχει σκοπό την εξοικείωση με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές των μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Είναι από τα κυριότερα εργαστήρια hardware και firmware του Τμήματος και ασχολείται τόσο με τη δημιουργία ψηφιακών κυκλωμάτων που συνδέονται σε μικροϋπολογιστικό σύστημα, όσο και με τον προγραμματισμό περιφερειακών συσκευών, διακοπών, χρονιστών μικροϋπολογιστικών συστημάτων για λύση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Το Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών υλοποιείται σε εργαστηριακό χώρο που διαθέτει ανεξάρτητα εκπαιδευτικά μικροϋπολογιστικά συστήματα AT91 με πλήρες υλικό υποστήριξης.

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 θα υλοποιηθούν 4 εργαστηριακές ασκήσεις και για κάθε εργαστηριακή άσκηση αφιερώνεται εργαστηριακός χρόνος 3 ωρών. Για τις περιπτώσεις αιτιολογημένης απουσίας ή για διόρθωση βαθμού θα προσφερθεί η δυνατότητα διεξαγωγής μίας επαναληπτικής άσκησης. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα για τη λύση προβλημάτων και οι διδάσκοντες προτείνουν να λύνονται από κάθε φοιτητή ξεχωριστά πριν την όποια συνεργασία ομάδων φοιτητών για διόρθωση λαθών. Μέσω της υλοποίησης των ασκήσεων αυτών κάθε φοιτητής πρέπει να φθάσει στο επίπεδο να επιλύει προβλήματα ανάλογης πολυπλοκότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα.

Οι φοιτητές εντάσσονται με δήλωσή τους σε μία από τις 6 διαθέσιμες ομάδες (Α΄ - ΣΤ΄) και κατά προτίμηση σε μικρότερες τριμελείς ομάδες. Πριν τη διεξαγωγή κάθε άσκησης κάθε ομάδα χρειάζεται: (α) να έχει μελετήσει το εκπαιδευτικό και λοιπό ηλεκτρονικό υλικό της άσκησης, (β) να έχει δημιουργήσει τα αναγκαία αρχεία με τον αναλυτικό κώδικα που θα εφαρμόσει και θα ελέγξει κατά τις ώρες διεξαγωγής του Εργαστηρίου (το ανάλογο κύκλωμα θα κατασκευαστεί στο Εργαστήριο) και (γ) να έχει εκτυπώσει συνοπτική αναφορά που θα περιλαμβάνει τον κώδικα και κατάλληλη τεκμηρίωσή του, την οποία θα παραδώσει με το πέρας της εργαστηριακής άσκησης (τυχόν διορθώσεις θα γίνουν επάνω στην αρχική εκτύπωση της αναφοράς κάθε ομάδας). Για την υποστήριξη και τη συζήτηση τυχόν αποριών σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες στο χώρο του Εργαστηρίου πριν την υλοποίηση κάποιας άσκησης οποιαδήποτε ημέρα και ώρα που λειτουργεί το Εργαστήριο.

Σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις η παρουσία κάθε φοιτητή είναι υποχρεωτική (για να υπολογιστεί βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5 πρέπει να έχει προσέλθει ο φοιτητής και στις 4 ασκήσεις). Οι ασκήσεις αυτές θα υλοποιηθούν τις ακόλουθες ώρες:

Δευτέρα 15:00-18:00 (Ομάδα Α΄), Δευτέρα 18:00-21:00 (Ομάδα Β΄), Τρίτη 09:00-12:00 (Ομάδα Γ΄).

Παρασκευή 09:00-12:00 (Ομάδα Δ΄), Σάββατο 09:00-12:00 (Ομάδα Ε΄), Σάββατο 12:00-15:00 (Ομάδα ΣΤ΄).

Πλήρες υλικό για κάθε άσκηση διατίθεται ηλεκτρονικά επιλέγοντας αριστερά "Ασκήσεις". Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου θα χρειαστείτε τουλάχιστον τις Ασκήσεις και το Εγχειρίδιο χρήσης του AT91 (AT91 Introductory Manual).

To πρώτο εργαστήριο είναι υποχρεωτικό και πρέπει να γίνει πριν τις υπόλοιπες ασκήσεις του Εργαστηρίου. Θεωρείται προπαρασκευαστικό, απαιτεί μόνο μελέτη και όχι συγγραφή κώδικα στο σπίτι (ο κώδικας δίδεται έτοιμος, εξηγείται και εφαρμόζεται στο περιβάλλον του Εργαστηρίου) και είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου παρουσιάζεται τόσο η λειτουργία και η χρήση των υποσυστημάτων του AT91, που χρειάζονται σε όλες τις ασκήσεις, όσο και ο τρόπος εργασίας στο Εργαστήριο.

Πριν την προσέλευσή σας στο χώρο του Εργαστηρίου (στο Ισόγειο, δίπλα από την αίθουσα Σεμιναρίων) για την υλοποίηση του πρώτου εργαστηρίου θα πρέπει να έχετε τυπώσει και μελετήσει τουλάχιστον τα παρακάτω: (α) από το Εγχειρίδιο χρήσης του ΑΤ91 το Περιβάλλον εργασίας (Κεφ.4) και (β) από το Εγχειρίδιο ασκήσεων την 1η άσκηση και τα Παραρτήματα Β΄ (Μονάδα εισόδου/εξόδου), Γ΄ (Μονάδα ελέγχου διακοπών) και Δ΄ (Μονάδα μετρητή).

Κάθε άσκηση βαθμολογείται και συμμετέχει κατά 12,5% στον τελικό βαθμό. Ο βαθμός κάθε άσκησης είναι κοινός για τα μέλη της ίδιας ομάδας και παράγεται από το ποσοστό υλοποίησης της άσκησης στο χώρο του Εργαστηρίου και από γραπτές ερωτήσεις. Το υπόλοιπο 50% του τελικού βαθμού παράγεται από ανάλογη γραπτή εξέταση κάθε φοιτητή ξεχωριστά, που θα γίνει μετά το πέρας όλων των ασκήσεων και θα έχει μορφή ανάλογη με αυτή των εργαστηριακών ασκήσεων. Δηλαδή κάθε φοιτητής θα έχει στη διάθεσή του πλήρη τεκμηρίωση (εγχειρίδιο χρήστη, εργαστηριακές ασκήσεις και πιθανόν λύσεις, data sheets κλπ) και θα πρέπει να είναι σε θέση να λύσει προβλήματα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα του Εργαστηρίου (Κ. Αδαός), είτε τις ώρες διεξαγωγής του εργαστηρίου, είτε με email στην διεύθυνση adaos@ceid.upatras.gr.

   
© 2013
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών