Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καραγιάννης, e-mail: caragian@ceid.upatras.gr

Περιγραφή μαθήματος


Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός και η ανάλυση προσεγγιστικών αλγορίθμων για NP-δύσκολα προβλήματα. Ένας προσεγγιστικός αλγόριθμος παράγει, σε πολυωνυμικό χρόνο, μια λύση η οποία είναι σχετικά κοντά στη βέλτιστη δυνατή. Η αποδοτικότητα ενός τέτοιου αλγορίθμου μετριέται με τον λόγο προσέγγισης.

Περιεχόμενα του μαθήματος


 • Συνδυαστικοί αλγόριθμοι
  • Vertex Cover και Set Cover
  • Steiner Tree και Metric-TSP
  • Knapsack και Bin Packing
  • Minimum makespan scheduling
 • Αλγόριθμοι βασιζόμενοι σε γραμμικό προγραμματισμό
  • Εισαγωγή σε γραμμικό προγραμματισμό
  • Τεχνική dual fitting (Set Cover)
  • Τεχνική randomized rounding (MAX-SAT)
  • Τεχνική primal-dual (Multicut και Integer Multicommodity flow σε δένδρα)

Ενδεικτική βιβλιογραφία


 • Vijay V. Vazirani. Αpproximation algorithms. Springer Verlag, 2001. Μπορείτε να το βρείτε εδώ.
 • David P. Williamson and David B. Shmoys. The design of approximation algorithms. Cambridge Press, 2010. Μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Αλέξανδρος ΒουδούρηςΓεώργιος Κριμπάς