Καλωσορίσατε στο δικτυακό τόπο του μεταπτυχιακού μαθήματος Αποδοτική Παροχή Πολιτισμικών Υπηρεσιών σε Δικτυακό Περιβάλλον (2019) που παρέχεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις" του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω email στο .

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και τη συνεργασία!

Εύη Παπαϊωάννου

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου και στόχων μαθήματος

Η έννοια του δικτύου είναι οικεία: δίκτυα ύδρευσης, οδικά δίκτυα, δίκτυα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, δίκτυα υπολογιστών, κοινωνικά δίκτυα!

Τα δίκτυα αποτελούνται από κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους. Η τοπολογία του δικτύου υποδεικνύει μεταξύ ποιων κόμβων υπάρχουν σύνδεσμοι, υποδεικνύει, δηλαδή, ποιοι κόμβοι σχετίζονται. Τα δίκτυα, ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής τους, εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά και κοινές ιδιότητες. Επιπλέον, πρακτικοί λόγοι, όπως για παράδειγμα το μέγεθος του δικτύου, το κόστος του αναγκαίου εξοπλισμού, γεωγραφικοί περιορισμοί, κ.τ.λ., καθιστούν αναγκαία τη χρήση μοντέλων, ιδεατών, δηλαδή, ισοδύναμων των πραγματικών δικτύων, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η μελέτη χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Τα μοντέλα αυτά καλούνται γραφήματα και αποτελούνται από κορυφές, που αντιστοιχούν σε δικτυακούς κόμβους, και ακμές, που αντιστοιχούν σε δικτυακούς συνδέσμους. Υπάρχει ακμή μεταξύ δύο κορυφών σε ένα γράφημα όταν υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ των αντίστοιχων κόμβων στο πραγματικό δίκτυο.

Η χρήση δικτύου σχετίζεται με τη διακίνηση και τη διαμοίραση δεδομένων και πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας. Οι εργασίες που εκτελούνται σε ένα δίκτυο, όπως για παράδειγμα, επικοινωνία, μεταφορά ατόμων και αγαθών, κ.τ.λ., καλούνται υπηρεσίες. Στην ειδική περίπτωση που συνήθεις εργασίες σε ένα δίκτυο σχετίζονται στενά με τη διακίνηση και διαμοίραση πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τον πολιτισμό, αναφερόμαστε σε πολιτισμικές υπηρεσίες.

Για την ποσοτική εκτίμηση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων δικτύων μέσω των αντίστοιχων γραφημάτων απαιτείται συχνά η μέτρηση διακριτών ποσοτήτων που σχετίζονται με αυτά, όπως για παράδειγμα, πλήθος κορυφών και ακμών, αποστάσεις, κ.ο.κ. Επιπλέον, μέτρηση διακριτών ποσοτήτων, όπως μηνύματα που ανταλλάσσονται, απαιτούμενα χρονικά βήματα, δαπανώμενες μονάδες ενέργειας, κ.ο.κ., απαιτείται και για την αξιολόγηση της απόδοσης του δικτύου ως προς την ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος θα μελετήσουμε ειδικότερα:

  • δημοφιλείς τύπους γραφημάτων, που περιλαμβάνουν επίπεδα γραφήματα και δένδρα, που χρησιμοποιούνται συχνά για τη μοντελοποίηση και μελέτη διαφόρων εργασιών που προϋποθέτουν την ύπαρξη δικτύου (π.χ., επικοινωνία, ευρετηρίαση, ταξινόμηση, περιήγηση, εξερεύνηση, αναζήτηση σε τόπους και συλλογές, κωδικοποίηση, δημιουργία χαρτών, κ.τ.λ.)

  • βασικές μεθόδους απαρίθμησης διακριτών αντικειμένων

  • αλγόριθμους αποδοτικής κατανομής πόρων (π.χ., ενέργεια, εύρος ζώνης, κ.τ.λ.)

  • αλγόριθμους για αναζήτηση, μετάδοση και αποθήκευση δεδομένων καθώς και για ασφαλή διακίνηση δεδομένων και πληροφοριών σε δίκτυα ευρείας περιοχής όπως το Διαδίκτυο

Συνολικά, η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αφαιρετική: στόχος είναι η μελέτη και κατανόηση των θεμελιωδών ιδεών και του θεωρητικού υποβάθρου που καθορίζουν τις αρχές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ποικίλων δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (υπαρχόντων και μελλοντικών) σε δικτυακά περιβάλλοντα προς όφελος του πολιτισμού.