Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης

 

Εισαγωγή

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλλει σημαντικά στη συσσώρευση τεράστιων όγκων δεδομένων. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη τεχνικών διαχείρισης, και ανάλυσης μεγάλων Βάσεων Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων. Στόχος της ανάλυσης των δεδομένων αυτών είναι η κατανόηση προτύπων, η εύρεση ομοιοτήτων, ο προσδιορισμός συσχετίσεων, ομαλοτήτων, και ανωμαλιών. Οι τεχνικές διαχείρησης είναι απαραίτητες για την αποδοτική επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων. Τέτοιου είδους δεδομένα συγκεντρώνονται καθημερινά από οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία, επιχειρήσεις, κ.λ.π.. Λόγω της φύσης αυτών των δεδομένων οι εφαρμογές ποικίλουν, όπως για παράδειγμα διάγνωση στον τομέα της ιατρικής, πρόβλεψη και στήριξη λήψης αποφάσεων στον επιχειρησιακό/χρηματιστηριακό τομέα, κ.λ.π.. Το μάθημα εξετάζει εφαρμογές αυτών των τεχνικών σε Βάσεις Βιοϊατρικών Δεδομένων.

 

Θέματα

 

 

Βιβλιογραφία

 

-Βιβλία

 

- Επιλεγμένες δημοσιεύσεις και σημειώσεις σχετικές με τα θέματα είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του μαθήματος

 

 

Εξέταση του μαθήματος

 

-        Project - 40%

-        Προφορική εξέταση - 30%

-        Παρουσίαση μιας από τις επιλεγμένες δημοσιεύσεις - 20%

-        Περίληψη των επιλεγμένων δημοσιεύσεων - 10%

 

Project:

 

O στόχος του project είναι να δώσει στους διδασκόμενους την ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα ενδιαφέρον πρόβλημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δημοσίευση. Στο project θα υπάρχει στενή επίβλεψη από το διδάσκοντα. Ο διδάσκων θα προτείνει διάφορα ερευνητικά projects. Μετά από την επιλογή του project ο κάθε φοιτητής θα υποβάλλει μια πρόταση η οποία θα αξιολογηθεί και σε συνενόηση με το διδάσκοντα θα οριστούν οι στόχοι της ερευνητικής εργασίας. Μετά την αποπεράτωση της εργασίας θα πρέπει να υποβάλλεται μια αναφορά και θα παρουσιάζεται η εργασία των φοιτητών.