Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2018-2019


Αιτήσεις και Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Αιτήσεις και Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών


Περιγραφή Θεματικών Περιοχών

1. Έξυπνη Εφαρμογή Δήλωσης Διαθεσιμότητας Θέσεων Στάθμευσης με Επιβράβευση Συμμετοχής


2. Έξυπνη Εφαρμογή Αναζήτησης Διαθεσιμότητας Θέσεων Στάθμευσης


3. Έξυπνη Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων Ελεγχόμενης Στάθμευσης


4. Έξυπνη Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Στάθμευσης


5. Έξυπνη Εφαρμογή Συνδιαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων


6. Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Έξυπνων Πόλεων και Κτιρίων


7. Ανάπτυξη Συστήματος Ιεράρχησης Σημαντικών Μετρικών Κυβερνοασφάλειας


8. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλεονασμού και Eξισορρόπησης Φορτίου σε Μεγάλες Υπολογιστικές Υποδομές


9. Παιγνιοθεωρητική Διαχείριση Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας