Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2020-2021


Αιτήσεις και Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Αιτήσεις και Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών


Περιγραφή Θεματικών Περιοχών

1. Ανάπτυξη Εξατομικευμένων Πλάνων Διακοπών


2. Αλγόριθμοι Εύρεσης Βέλτιστων Διαδρομών σε Χρονο-Εξαρτώμενα Δίκτυα


3. Επιθέσεις Ενδιαμέσου σε Πρωτόκολλα HTTPS μέσω Συσκευών Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT)


4. Αιτιοκρατική και Τυχαιοκρατική Ελαστικότητα Κατανεμημένων Περιβαλλόντων


5. Επιβράβευση Χρηστών σε Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Στάθμευσης


6. Έξυπνη Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Στάθμευσης


7. Αξιολόγηση Ιεράρχησης Σημαντικών Μετρικών Κυβερνοασφάλειας


8. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλεονασμού και Eξισορρόπησης Φορτίου σε Μεγάλες Υπολογιστικές Υποδομές


9.Πολυκριτηριακές Συντομότερες Διαδρομές


10. Σύστημα Ειδοποιήσεων και Ανακοινώσεων


11. Επεξεργασία ερωτημάτων SQL σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα με Βάσεις Δεδομένων No-SQL


12. Αλγόριθμοι Συνδυαστικής Δρομολόγησης (park-and-ride)


13. Πληροφοριακή Υποδομή Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών Σύγχρονου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος


14. Παρακολούθηση Κατάχρησης Συστήματος μέσω Αλγορίθμου Ανίχνευσης Ανωμαλιών