Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

  • W. Feller: "An Introduction to Probability Theory and Its Applications", volume I, John Wiley & Sons, 1968.
  • S. Ross: "A First Course in Probability", Prentice-Hall, 2002.
  • A. Papoulis: "Probability, Random Variables and Stochastic Processes", McGraw-Hill, 1991.
  • Σ. Νικολετσέας - Π. Σπυράκης: "Στοιχεία της Πιθανοτικής Μεθόδου (Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών)", Εκδόσεις Gutenberg, (Αθήνα 1996).

Τα βιβλία αυτά υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.

 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Διονύσης Ευσταθίου
Συντήρηση ιστοσελίδας: Γαβριήλ Φίλιος