Ύλη & Εξέταση


 1. Στις διαλέξεις (και τα αντίστοιχα φροντιστηριακά μαθήματα) καλύπτεται η ακόλουθη ύλη:

  1. Πειράματα τύχης - Δειγματοχώροι - Γεγονότα - Αξιωματική θεμελίωση πιθανότητας.
  2. Υπολογισμός διακριτών πιθανοτήτων με αρχές απαρίθμησης και συνδυαστική.
  3. Δεσμευμένη πιθανότητα - Ανεξαρτησία.
  4. Τυχαίες μεταβλητές - Συναρτήσεις κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας - Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητες.
  5. Παράμετροι κατανομών (μέση τιμή, διασπορα, τυπική απόκλιση).
  6. Πιθανοθεωρητικές ανισότητες (Markov, Chebyshev, Jensen).
  7. Ροπές τυχαίων μεταβλητών - Πιθανογεννήτριες, Ροπογεννήτριες.
  8. Διακριτές κατανομές (Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson).
  9. Συνεχείς κατανομές (ομοιόμορφη, κανονική, εκθετική) - Ανέλιξη Poisson - Κεντρικό οριακό θεώρημα.

  10. Από το έτος 2013-2014, το μάθημα θα συμπεριλαμβάνει Στοιχεία Στατιστικής:

  11. Περιγραφική στατιστική - Συσχέτιση στατιστικών δεδομένων - Μετασχηματισμός στατιστικών δεδομένων.
  12. Στατιστική συμπερασματολογία - Σημειακή εκτίμηση - Εκτιμήτριες συναρτήσεις - Αμεροληψία, αποτελεσματικότητα, συνέπεια. Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
  13. Ειδικές κατανομές (χ2, t, F) - Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, τη διασπορά και τη διαφορά μέσων τιμών κανονικών δειγμάτων - Γενίκευση σε μη κανονικά δείγματα.
  14. Γραμμική παλινδρόμηση
Μετά από κάθε διάλεξη μπορείτε να κατεβάσετε τις αντίστοιχες διαφάνειες από το eclass του μαθήματος.
 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Διονύσης Ευσταθίου
Συντήρηση ιστοσελίδας: Στέφανος Παναγιώτου